Extern klachtonderzoek

Binnen een organisatie kunnen er verhalen circuleren over ongewenst gedrag, al dan niet in combinatie met daadwerkelijke meldingen hiervan door medewerkers. Er kan sprake zijn van losse incidenten, maar er kan ook een relatie zijn met een al langer bestaande organisatiecultuur. Een dergelijke situatie leidt vaak tot veel onrust, onzekerheid en onveiligheid in een organisatie. In de eerste plaats voor de betrokkenen en andere getuigen. Daarnaast kan ook de reputatie van de organisatie grote schade oplopen.

In een dergelijke situatie kan vanuit de leiding worden besloten een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren. De leiding geeft daarmee direct aan de situatie en het onderwerp serieus te nemen. Een extern onderzoek helpt de organisatie vervolgens om:

  • De feiten in kaart te brengen en daarmee duidelijkheid te creëren;
  • In het geval van schendingen maatregelen te nemen, die ook een duidelijke signaalfunctie  hebben;
  • Te bepalen welke aanvullende preventieve maatregelen gewenst zijn om een sociaal veilig werkklimaat te bevorderen.

Wij kunnen u daarbij helpen en ontzorgen. Elk onderzoek naar aanleiding van signalen vereist namelijk maatwerk en specifieke expertise. In de eerste plaats stemmen wij de opportuniteit en de aard van de onderzoeksopdracht zorgvuldig met u af. Dat geldt ook voor de wijze van informeren tijdens het onderzoek en de wijze waarop de eindrapportage plaatsvindt.
Tijdens het onderzoek vinden op transparante en onbevooroordeelde wijze interviews plaats, onder meer met  de melders (indien bekend) en  het verantwoordelijke management. Afhankelijk van de aard en omvang van de onderzoeksopdracht kan ook gebruik worden gemaakt van een anonieme survey onder medewerkers.

Aan de hand van verifieerbare feiten en ervaringen wordt een verslag met aanbevelingen gemaakt. Op grond hiervan kunnen gepaste maatregelen worden getroffen om een veilige werkomgeving te waarborgen.