Ga naar de inhoud

Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld: op basis van het model van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Daan Limburg / Eigenheid & Verbinding, KvK-nummer 32070377
Suezkade 120
2517CB  Den Haag
070 3238671  /  06 51173501
daanlimburg.nl

Daan Limburg is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.  Daan Limburg is de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een begeleidingstraject.

Persoonsgegevens

Daan Limburg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Leeftijd
 • Werkervaring
 • Voorbereidingsopdrachten
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Daan Limburg verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een passend begeleidingstraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers / verbetering van de dienstverlening;
 • Bespreken casuïstiek (gegevens worden geanonimiseerd)
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Daan Limburg hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze opdrachtgevers, belastingadviseur en IT-leveranciers. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Eén van bovengenoemde opdrachtgevers is CoachNetwerk BV. Tussen Daan Limburg en CoachNetwerk BV bestaan heldere afspraken over het uitwisselen van persoonsgegevens. De belangrijkste daarvan is dat ook CoachNetwerk géén inzage heeft in inhoudelijke informatie ten aanzien van het coachtraject. Wel slaat CoachNetwerk een aantal persoonsgegevens van de Coachee op, zoals onder meer de contactgegevens. Over de wijze waarop CoachNetwerk deze gegevens gebruikt, verwijs ik naar het privacystatement op de website van CoachNetwerk.

Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij u daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op systemen van bg. verwerkers, in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag, servers en/of backups hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: van hen is geëist zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door de meesten van hen ook al ondertekend en in werking gezet.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij de volgens de privacywet vereiste beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Daan Limburg
Suezkade 120
2517 CB  Den Haag
info@daanlimburg.nl
070 3238671  /  06 51173501

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.