Veiligheid en Integriteit

Bij het thema “Veiligheid en Integriteit” staat het bevorderen van een veilige cultuur en het voorkomen van ongewenst gedrag binnen organisaties centraal. Daarin ben ik vanuit de volgende rollen actief:

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit

Lid klachtencommissie
Een klacht over ongewenst gedrag kan op verschillende manieren worden behandeld, informeel en formeel. Tot de formele manieren behoort de mogelijkheid van een melder om zijn/haar klacht voor te leggen aan een klachtencommissie, die onafhankelijk en deskundig moet zijn. Organisaties kiezen er daarom vaak voor deze commissie extern samen te stellen.

Klachtonderzoek
In het geval er verhalen over ongewenst gedrag circuleren en er geen “slachtoffers” naar buiten treden, kan vanuit de leiding worden besloten een onafhankelijk klachtonderzoek te laten uitvoeren. Tijdens een dergelijk onderzoek spreek ik met alle betrokkenen binnen de betrokken organisatie. Aan de hand van verifieerbare feiten en ervaringen wordt een verslag met aanbevelingen gemaakt. Op grond hiervan kunnen maatregelen worden getroffen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Voor meer informatie klik hier.

Cultuuronderzoek 
Ook zonder een concrete negatieve aanleiding kan er reden zijn om de cultuur van een afdeling/organisatie in beeld te brengen. Een dergelijk onderzoek brengt de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven in beeld, evenals de waarden en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Met een cultuuronderzoek kan worden vastgesteld hoe de kenmerken van de afdeling/organisatie zich verhouden tot de gewenste omgangsvormen en het recht op een veilige werkplek, en wat er zou moeten veranderen.

Training morele oordeelsvorming (op aanvraag)
Medewerkers van afdelingen/organisaties maken zich een praktische procedure eigen om de vraag naar het moreel juiste in complexe situaties te beantwoorden.

De diensten vermeld onder “Spanning en Conflict