Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en integriteit

Ongewenst gedrag

Een prettige werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker. U moet er dan ook niet aan denken dat uw medewerker het slachtoffer wordt van pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Ongewenste omgangsvormen zijn voor werkgevers of managers niet altijd even zichtbaar, maar kunnen wel leiden tot juridische conflicten, imagoschade en verzuim. Het is van essentieel belang dat u uw medewerkers tegen ongewenst gedrag in bescherming neemt. Volgens de Arbo-wet bent u daartoe ook verplicht. Veel bedrijven stellen in dit kader een externe vertrouwenspersoon aan.

Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kunt u bij mij terecht voor de volgende diensten:

Opvang, advies en begeleiding bij klacht
Wanneer ongewenste omgangsvormen uw medewerker onder spanning zetten, is het voor de medewerker prettig om naar een externe vertrouwenspersoon te gaan. Zo kunnen problemen tussen medewerkers onderling opgelost worden voor deze uit de hand lopen. Een externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie en dat verlaagt de drempel voor medewerkers om contact te zoeken. Medewerkers kunnen bij mij terecht voor een luisterend oor. Ik bied opvang, begeleiding en nazorg wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag.

Ontwikkeling van beleid en richtlijnen
Door het ontwikkelen van richtlijnen voor gedrag kunt u als organisatie de werksfeer bewust en positief beïnvloeden. Dit schept enerzijds duidelijke grenzen en kaders waarbinnen mensen respectvol met elkaar om dienen te gaan. Anderzijds geeft het duidelijk aan wat de consequenties en opvattingen zijn in geval van ongewenst gedrag. Als vertrouwenspersoon kan ik uw organisatie begeleiden bij het opstellen en implementeren van een gedragscode en het wettelijk verplichte beleid rondom ongewenste omgangsvormen.

Voorlichten en informeren van medewerkers
Het is van belang dat het beleid in de organisatie ook echt gaat leven. Diverse vormen van informeren en voorlichten van medewerkers over dit beleid en de werkwijze van de vertrouwenspersoon dragen daaraan bij.

Signaleren, rapporteren, adviseren en trainen van het management
Als vertrouwenspersoon kan ik ook worden ingezet om structureel afwijkend gedrag te signaleren, de (anonieme) rapportage voor bij voorbeeld het sociaal jaarverslag te verzorgen en het management gevraagd en ongevraagd te adviseren over knelpunten in het beleid. Ook verzorg ik specifieke trainingen aan leidinggevenden, die hen in staat stellen hun belangrijke rol op dit gebied goed te kunnen uitvoeren.

Integriteit

Ik ben ook actief als vertrouwenspersoon integriteit. Het betreft hier de begeleiding van een melder, die kennis heeft of een vermoeden heeft van een misstand binnen zijn organisatie. Misstanden met een maatschappelijke impact, zoals fraude, overtreden van wettelijke regels en risico’s voor de volksgezondheid.  Elke organisatie met 50 of meer werknemers dient met het oog hierop een klokkenluidersregeling te hebben. De bij vertrouwenspersoon ongewenst gedrag genoemde diensten zijn in het algemeen ook van toepassing op mijn rol als vertrouwenspersoon integriteit.

Werkwijze

In een oriënterend gesprek geeft u uw wensen en verwachtingen aan en krijgt u informatie. Ik stel vervolgens een overeenkomst op, in aansluiting op het bestaande beleid en uw wensen. U ontvangt deze geheel vrijblijvend.

Overige informatie

Ik ben op dit moment als vertrouwenspersoon verbonden aan organisaties uit onder meer de volgende sectoren: provinciale overheid, thuiszorg, woningbouwcorporaties, jeugdzorg en de industrie.

Ik ben aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVvV). Aan deze certificering zijn verschillende voorwaarden verbonden, waaronder op het gebied van jaarlijkse bijscholing. Daarnaast ben ik aangesloten bij het netwerk Externe Vertrouwenspersonen (www.externevertrouwenspersonen.nl), hetgeen de nodige voordelen met zich meebrengt, onder meer op het gebied van vervanging bij afwezigheid.

Voor meer informatie neem gerust contact op: daan@daanlimburg.nl / 06 51173501