Ga naar de inhoud

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Een prettige werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker. U moet er dan ook niet aan denken dat uw medewerker het slachtoffer wordt van pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Ongewenste omgangsvormen zijn voor werkgevers of managers niet altijd even zichtbaar, maar kunnen wel leiden tot juridische conflicten, imagoschade en verzuim. Het is van essentieel belang dat u uw medewerkers tegen ongewenst gedrag in bescherming neemt. Volgens de Arbo-wet bent u daartoe ook verplicht. Een externe vertrouwenspersoon speelt hierbij een belangrijke rol. Dat geldt ook voor zijn bijdrage aan de organisatie en medewerkers op het gebied van zakelijke integriteit: het voorkomen van en juist behandelen van misstanden, integriteitsschendingen en onregelmatigheden.

Ik ben al bij circa 15 organisaties extern vertrouwenspersoon. Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kunt u bij mij terecht voor de volgende diensten:

Opvang, advies en begeleiding
Wanneer ongewenste omgangsvormen uw medewerker onder spanning zetten, is het voor de medewerker prettig om naar een externe vertrouwenspersoon te gaan. Zo kunnen problemen tussen medewerkers onderling opgelost worden voor deze uit de hand lopen. Een externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie en dat verlaagt de drempel voor medewerkers om contact te zoeken. Medewerkers kunnen bij mij terecht voor een luisterend oor. Ik bied opvang, begeleiding en nazorg wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag.
Naast ongewenste omgangsvormen ben ik ook vertrouwenspersoon op het gebied van (zakelijke) integriteit. Bij (vermoedens van) misstanden, integriteitsschendingen en onregelmatigheden is het van groot belang dat medewerkers, die een melding overwegen of willen doen, goed worden begeleid. Hierdoor kunnen zij een weloverwogen beslissing nemen en wordt de naleving van het vastgestelde beleid inclusief de aan hun geboden bescherming gevolgd.

Ontwikkeling van beleid en richtlijnen
Door het opstellen van een gedragscode en een klachtenreglement kunt u als organisatie de werksfeer  positief beïnvloeden. Dit schept enerzijds duidelijke grenzen en kaders waarbinnen mensen respectvol en integer met elkaar om dienen te gaan. Anderzijds geeft het duidelijk aan welke stappen er worden gevolgd in geval van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Als vertrouwenspersoon kan ik uw organisatie begeleiden bij het opstellen en implementeren van dergelijk beleid.

Voorlichten en informeren van medewerkers
Het is van belang dat het beleid in de organisatie ook echt gaat leven. Diverse vormen van informeren en voorlichten van medewerkers over dit beleid en de werkwijze van de vertrouwenspersoon dragen daaraan bij.

Signaleren, rapporteren, adviseren en trainen van het management
Als vertrouwenspersoon kan ik ook worden ingezet om structureel afwijkend gedrag te signaleren, de (anonieme) rapportage voor bij voorbeeld het sociaal jaarverslag te verzorgen en het management gevraagd en ongevraagd te adviseren over knelpunten in het beleid. Ook verzorg ik specifieke trainingen aan leidinggevenden, die hen in staat stellen hun belangrijke rol op dit gebied goed te kunnen uitvoeren.

Werkwijze

In een oriënterend gesprek geeft u uw wensen en verwachtingen aan en krijgt u informatie. Ik stel vervolgens een overeenkomst op, in aansluiting op het bestaande beleid en uw wensen. U ontvangt deze geheel vrijblijvend.

Overige informatie

Ik ben op dit moment als vertrouwenspersoon verbonden aan organisaties uit onder meer de volgende sectoren: provinciale overheid, thuiszorg, woningbouwcorporaties, jeugdzorg en industrie.

Ik ben aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Aan deze certificering zijn verschillende voorwaarden verbonden, waaronder op het gebied van jaarlijkse bijscholing. Daarnaast ben ik aangesloten bij het netwerk Externe Vertrouwenspersonen (www.externevertrouwenspersonen.nl), hetgeen de nodige voordelen met zich meebrengt, onder meer op het gebied van vervanging bij afwezigheid.

Voor meer informatie neem gerust contact op: info@daanlimburg.nl / 06 51173501